ગુજરાત કોરોના અપડેટ 07 ઓક્ટોબર 2021

55
Gujarat Corona Update 07 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 20
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,080
મૃત્યુ : 01(વલસાડ)
કુલ મૃત્ય : 10,085
ડિસ્ચાર્જ : 22
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,816
એક્ટિવ કેસ : 179
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 4,72,739
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 1,19,984
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 2,10,429
કુલ રસીકરણ : 6,33,28,701

Share This: