ગુજરાત કોરોના અપડેટ 08 ઓક્ટોબર 2021

67
Gujarat Corona Update 08 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 19
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,099
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,085
ડિસ્ચાર્જ : 22
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,838
એક્ટિવ કેસ : 176
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 4,30,094
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 1,00,713
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 1,97,847
કુલ રસીકરણ : 6,37,58,795

Share This: