ગુજરાત કોરોના અપડેટ 09 ઓક્ટોબર 2021

65
Gujarat Corona Update 09 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 24
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,123
મૃત્યુ : 01(તાપી)
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 17
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,855
એક્ટિવ કેસ : 182
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 4,09,494
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 97,092
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 1,93,648
કુલ રસીકરણ : 6,41,68,289

Share This: