ગુજરાત કોરોના અપડેટ 10 ઓક્ટોબર 2021

71
Gujarat Corona Update 10 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 18
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,141
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 17
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,872
એક્ટિવ કેસ : 183
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 8,58,029
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 2,30,464
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 3,51,367
કુલ રસીકરણ : 6,50,26,318

Share This: