ગુજરાત કોરોના અપડેટ 11 ઓક્ટોબર 2021

64
Gujarat Corona Update 11 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 21
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,162
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 18
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,890
એક્ટિવ કેસ : 186
વેન્ટિલેટર : 06
રસીકરણ : 3,74,745
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 1,06,631
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 1,55,332
કુલ રસીકરણ : 6,54,01,063

Share This: