ગુજરાત કોરોના અપડેટ 13 ઓક્ટોબર 2021

18
Gujarat Corona Update 13 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 26
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,210
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 20
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,929
એક્ટિવ કેસ : 195
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 2,85,840
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 79,149
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 1,22,909
કુલ રસીકરણ : 6,59,98,048

Share This: