ગુજરાત કોરોના અપડેટ 14 ઓક્ટોબર 2021

94
Gujarat Corona Update 14 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 34
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,244
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 14
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,943
એક્ટિવ કેસ : 215
રસીકરણ : 3,33,430
કુલ રસીકરણ : 6,63,31,478

Share This: