ગુજરાત કોરોના અપડેટ 15 ઓક્ટોબર 2021

37
Gujarat Corona Update 15 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 14
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,258
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 17
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,960
એક્ટિવ કેસ : 212
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 90,161
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 24,045
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 41,940
કુલ રસીકરણ : 6,64,21,639

Share This: