ગુજરાત કોરોના અપડેટ 16 ઓક્ટોબર 2021

82
Gujarat Corona Update 16 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 22
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,280
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 21
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,981
એક્ટિવ કેસ : 213
વેન્ટિલેટર : 06
રસીકરણ : 2,96,273
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 45,847
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 1,68,656
કુલ રસીકરણ : 6,67,17,912

Share This: