ગુજરાત કોરોના અપડેટ 17 ઓક્ટોબર 2021

81
Gujarat Corona Update 17 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 10
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,290
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 16
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,997
એક્ટિવ કેસ : 207
વેન્ટિલેટર : 06
રસીકરણ : 1,11,662
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 20,344
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 60,402
કુલ રસીકરણ : 6,68,29,574

Share This: