ગુજરાત કોરોના અપડેટ 18 ઓક્ટોબર 2021

63
Gujarat Corona Update 18 October 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 18
કુલ પોઝિટિવ : 8,26,308
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,086
ડિસ્ચાર્જ : 32
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,029
એક્ટિવ કેસ : 193
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 3,61,852
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 55,014
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 2,02,721
કુલ રસીકરણ : 6,71,91,426

Share This: