ગુજરાત કોરોના અપડેટ 19 જાન્યુઆરી 2022

88
Gujarat Corona Update 19 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 20,996
કુલ પોઝિટિવ : 9,77,078
મૃત્યુ : 12(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 06, સુરત કોર્પોરેશન : 01, વલસાડ : 02, ભરૂચ : 01, સાબરકાંઠા : 02)
કુલ મૃત્ય : 10,186
ડિસ્ચાર્જ : 9828
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,76,166
એક્ટિવ કેસ : 90,726
વેન્ટિલેટર : 125
રસીકરણ : 2,02,592
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 30,136
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 64,376
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 32,947
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 47,515
કુલ રસીકરણ : 9,55,82,092

Share This: