ગુજરાત કોરોના અપડેટ 20 જાન્યુઆરી 2022

123
Gujarat Corona Update 20 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 24,485
કુલ પોઝિટિવ : 10,01,563
મૃત્યુ : 13(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 07, સુરત કોર્પોરેશન : 02, જામનગર કોર્પોરેશન : 01, ખેડા : 01, ગાંધીનગર : 01, રાજકોટ : 01)
કુલ મૃત્ય : 10,199
ડિસ્ચાર્જ : 10,310
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,86,476
એક્ટિવ કેસ : 1,04,888
વેન્ટિલેટર : 156
રસીકરણ : 2,47,111
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 32,710
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 76,785
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 38,492
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 63,677
કુલ રસીકરણ : 9,58,29,203

Share This: