ગુજરાત કોરોના અપડેટ 20 નવેમ્બર 2021

63
Gujarat Corona Update 20 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 36
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,184
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,091
ડિસ્ચાર્જ : 44
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,770
એક્ટિવ કેસ : 323
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 4,10,463
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 35,728
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 2,65,099
કુલ રસીકરણ : 7,69,79,814

Share This: