ગુજરાત કોરોના અપડેટ 21 જાન્યુઆરી 2022

123
Gujarat Corona Update 21 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 21,225
કુલ પોઝિટિવ : 10,22,788
મૃત્યુ : 16(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 08, સુરત કોર્પોરેશન : 02, વડોદરા કોર્પોરેશન : 01, સુરત : 02, વડોદરા : 01, ખેડા : 01, ભાવનગર : 01)
કુલ મૃત્ય : 10,215
ડિસ્ચાર્જ : 9256
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,95,730
એક્ટિવ કેસ : 1,16,843
વેન્ટિલેટર : 172
રસીકરણ : 2,10,600
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 27,654
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 64,065
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 36,330
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 52,114
કુલ રસીકરણ : 9,60,39,803

Share This: