ગુજરાત કોરોના અપડેટ 21 નવેમ્બર 2021

63
Gujarat Corona Update 21 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 22
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,206
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,091
ડિસ્ચાર્જ : 35
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,805
એક્ટિવ કેસ : 310
વેન્ટિલેટર : 03
રસીકરણ : 1,26,420
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 13,300
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 78,637
કુલ રસીકરણ : 7,71,06,234

Share This: