ગુજરાત કોરોના અપડેટ 22 જાન્યુઆરી 2022

120
Gujarat Corona Update 22 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 23,150
કુલ પોઝિટિવ : 10,45,938
મૃત્યુ : 15(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 05, સુરત કોર્પોરેશન : 01, રાજકોટ કોર્પોરેશન : 01, સુરત : 03, ભાવનગર કોર્પોરેશન : 03, નવસારી : 01, અમદાવાદ : 01)
કુલ મૃત્ય : 10,230
ડિસ્ચાર્જ : 10,103
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 9,05,833
એક્ટિવ કેસ : 1,29,875
વેન્ટિલેટર : 244
રસીકરણ : 1,88,588
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 24,848
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 58,029
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 37,389
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 42,024
કુલ રસીકરણ : 9,62,28,391

Share This: