ગુજરાત કોરોના અપડેટ 23 જાન્યુઆરી 2022

78
Gujarat Corona Update 23 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 16,617
કુલ પોઝિટિવ : 10,62,555
મૃત્યુ : 19(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 06, સુરત કોર્પોરેશન : 02, નવસારી : 01, સુરત : 02, ભાવનગર કોર્પોરેશન : 01, મહેસાણા : 01, વલસાડ : 03, બનાસકાંઠા : 02, દાહોદ : 01)
કુલ મૃત્ય : 10,249
ડિસ્ચાર્જ : 11,636
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 9,17,469
એક્ટિવ કેસ : 1,34,837
વેન્ટિલેટર : 258
રસીકરણ : 1,16,936
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 14,210
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 52,561
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 11,598
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 17,424
કુલ રસીકરણ : 9,63,45,327

Share This: