ગુજરાત કોરોના અપડેટ 23 નવેમ્બર 2021

17
Gujarat Corona Update 23 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 36
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,267
મૃત્યુ : 01(નવસારી)
કુલ મૃત્ય : 10,091
ડિસ્ચાર્જ : 25
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,856
એક્ટિવ કેસ : 319
વેન્ટિલેટર : 06
રસીકરણ : 5,10,849
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 43,532
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 3,28,548
કુલ રસીકરણ : 7,79,84,129

Share This: