ગુજરાત કોરોના અપડેટ 24 જાન્યુઆરી 2022

126
Gujarat Corona Update 24 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 13,805
કુલ પોઝિટિવ : 10,76,360
મૃત્યુ : 25(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 06, સુરત કોર્પોરેશન : 03, રાજકોટ કોર્પોરેશન : 02, સુરત : 01, વડોદરા કોર્પોરેશન : 03, વડોદરા : 01, મહેસાણા : 01, કચ્છ : 01, વલસાડ : 01, ભાવનગર કોર્પોરેશન : 01, જામનગર કોર્પોરેશન : 03, પંચમહાલ : 01, ભાવનગર : 01)
કુલ મૃત્ય : 10,274
ડિસ્ચાર્જ : 13,469
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 9,30,938
એક્ટિવ કેસ : 1,35,148
વેન્ટિલેટર : 284
રસીકરણ : 1,70,290
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 22,239
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 48,791
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 24,972
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 50,335
કુલ રસીકરણ : 9,65,15,617

Share This: