ગુજરાત કોરોના અપડેટ 24 નવેમ્બર 2021

18
Gujarat Corona Update 24 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 29
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,296
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,092
ડિસ્ચાર્જ : 32
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,888
એક્ટિવ કેસ : 316
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 4,52,020
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 38,178
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 2,94,350
કુલ રસીકરણ : 7,84,36,149

Share This: