ગુજરાત કોરોના અપડેટ 25 જાન્યુઆરી 2022

101
Gujarat Corona Update 25 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 16,608
કુલ પોઝિટિવ : 10,92,968
મૃત્યુ : 28(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 10, સુરત કોર્પોરેશન : 02, સુરત : 03, વડોદરા કોર્પોરેશન : 02, દેવભૂમિ દ્વારકા : 01, મહેસાણા : 01, નવસારી : 01, ખેડા : 01, બોટાદ : 01, ભાવનગર : 01, જામનગર કોર્પોરેશન : 02, પંચમહાલ : 01, જામનગર : 02)
કુલ મૃત્ય : 10,302
ડિસ્ચાર્જ : 17,467
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 9,48,405
એક્ટિવ કેસ : 1,34,261
વેન્ટિલેટર : 255
રસીકરણ : 2,43,811
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 29,683
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 70,579
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 46,626
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 65,510
કુલ રસીકરણ : 9,67,59,428

Share This: