ગુજરાત કોરોના અપડેટ 25 નવેમ્બર 2021

43
Gujarat Corona Update 25 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 31
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,327
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,092
ડિસ્ચાર્જ : 32
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,920
એક્ટિવ કેસ : 315
વેન્ટિલેટર : 06
રસીકરણ : 5,16,054
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 38,712
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 3,35,852
કુલ રસીકરણ : 7,89,52,203

Share This: