ગુજરાત કોરોના અપડેટ 27 નવેમ્બર 2021

78
Gujarat Corona Update 27 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 28
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,382
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,092
ડિસ્ચાર્જ : 45
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,999
એક્ટિવ કેસ : 291
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 4,19,326
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 33,353
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 2,72,271
કુલ રસીકરણ : 7,98,80,255

Share This: