ગુજરાત કોરોના અપડેટ 28 જાન્યુઆરી 2022

106
Gujarat Corona Update 28 January 2022-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 12,131
કુલ પોઝિટિવ : 11,32,791
મૃત્યુ : 30(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 07, સુરત કોર્પોરેશન : 01, સુરત : 02, ભરૂચ : 02, વડોદરા કોર્પોરેશન : 03, વલસાડ : 02, જામનગર કોર્પોરેશન : 01, રાજકોટ : 01, વડોદરા : 01, ગાંધીનગર : 01, પંચમહાલ : 01, મહીસાગર : 01, ભાવનગર કોર્પોરેશન : 02, ભાવનગર : 01, રાજકોટ કોર્પોરેશન : 04)
કુલ મૃત્ય : 10,375
ડિસ્ચાર્જ : 22,070
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 10,14,501
એક્ટિવ કેસ : 1,07,915
વેન્ટિલેટર : 297
રસીકરણ : 1,94,350
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 21,798
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 51,755
રસીકરણ(15-18-પ્રથમ ડોઝ) : 32,356
રસીકરણ(પ્રિકોશન ડોઝ) : 65,167
કુલ રસીકરણ : 9,73,85,041

Share This: