ગુજરાત કોરોના અપડેટ 28 નવેમ્બર 2021

69
Gujarat Corona Update 28 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 26
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,408
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,092
ડિસ્ચાર્જ : 33
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,17,032
એક્ટિવ કેસ : 284
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 1,43,050
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 13,556
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 92,027
કુલ રસીકરણ : 8,00,23,305

Share This: