ગુજરાત કોરોના અપડેટ 29 નવેમ્બર 2021

82
Gujarat Corona Update 29 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 27
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,435
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,092
ડિસ્ચાર્જ : 49
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,17,081
એક્ટિવ કેસ : 262
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 4,94,213
રસીકરણ(18-44-પ્રથમ ડોઝ) : 39,612
રસીકરણ(18-44-બીજો ડોઝ) : 3,23,479
કુલ રસીકરણ : 8,05,17,518

Share This: