સુરત કોરોના અપડેટ 06 જાન્યુઆરી 2021

60
Surat Corona Update 06 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 138
નવા સિટી : 119
કુલ સિટી : 37,568
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 19
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,641
કુલ પોઝિટિવ : 50,209
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 1130
(સિટી : 844, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 286)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 144
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 119
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 25
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 48,051 (12,076 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 1028

Share This: