સુરત કોરોના અપડેટ 07 જાન્યુઆરી 2021

61
Surat Corona Update 07 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 117
નવા સિટી : 98
કુલ સિટી : 37,666
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 19
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,660
કુલ પોઝિટિવ : 50,326
આજે મોત : 01
કુલ મોત : 1131
(સિટી : 845, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 286)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 182
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 148
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 34
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 48,233 (12,110 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 962

Share This: