સુરત કોરોના અપડેટ 08 જાન્યુઆરી 2021

56
Surat Corona Update 08 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 122
નવા સિટી : 95
કુલ સિટી : 37,761
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 27
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,687
કુલ પોઝિટિવ : 50,448
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 1131
(સિટી : 845, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 286)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 162
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 137
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 25
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 48,395 (12,135 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 922

Share This: