સુરત કોરોના અપડેટ 09 જાન્યુઆરી 2021

62
Surat Corona Update 09 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 119
નવા સિટી : 97
કુલ સિટી : 37,858
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 22
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,709
કુલ પોઝિટિવ : 50,567
આજે મોત : 01
કુલ મોત : 1132
(સિટી : 845, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 287)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 161
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 134
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 27
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 48,556 (12,162 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 879

Share This: