સુરત કોરોના અપડેટ 09 ઓક્ટોબર 2021

59
Surat Corona Update 09 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 08
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,809
નવા સિટી : 07 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 03, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 04)
કુલ સિટી : 1,11,646
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,163
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 06
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 05
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,608
સીટી : 1,09,946
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,662
એક્ટિવ કેસ : 86

Share This: