સુરત કોરોના અપડેટ 10 જાન્યુઆરી 2021

62
Surat Corona Update 10 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 125
નવા સિટી : 99
કુલ સિટી : 37,957
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 26
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,735
કુલ પોઝિટિવ : 50,692
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 1132
(સિટી : 845, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 287)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 135
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 121
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 14
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 48,691 (12,176 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 869

Share This: