સુરત કોરોના અપડેટ 10 ઓક્ટોબર 2021

65
Surat Corona Update 10 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 06
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,815
નવા સિટી : 04 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 01, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 02, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,650
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,165
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 04
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 04
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,612
સીટી : 1,09,950
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,662
એક્ટિવ કેસ : 88

Share This: