સુરત કોરોના અપડેટ 11 જાન્યુઆરી 2021

52
Surat Corona Update 11 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 124
નવા સિટી : 97
કુલ સિટી : 38,054
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 27
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,762
કુલ પોઝિટિવ : 50,816
આજે મોત : 01
કુલ મોત : 1133
(સિટી : 846, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 287)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 139
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 108
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 48,830 (12,207 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 853

Share This: