સુરત કોરોના અપડેટ 11 ઓક્ટોબર 2021

60
Surat Corona Update 11 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 05
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,820
નવા સિટી : 02 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,652
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 03
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,168
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 07
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 05
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,619
સીટી : 1,09,955
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,664
એક્ટિવ કેસ : 86

Share This: