સુરત કોરોના અપડેટ 11 સપ્ટેમ્બર 2021

85
Surat Corona Update 11 September 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 05
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,640
નવા સિટી : 05 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 02, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 02, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,507
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,133
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 01
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 01
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,447
સીટી : 1,09,810
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,637
એક્ટિવ કેસ : 78

Share This: