સુરત કોરોના અપડેટ 12 જાન્યુઆરી 2021

53
Surat Corona Update 12 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 120
નવા સિટી : 96
કુલ સિટી : 38,150
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 24
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,786
કુલ પોઝિટિવ : 50,936
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 1133
(સિટી : 846, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 287)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 121
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 102
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 19
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 48,951 (12,226 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 852

Share This: