સુરત કોરોના અપડેટ 12 સપ્ટેમ્બર 2021

82
Surat Corona Update 12 September 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 08
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,648
નવા સિટી : 06 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 03, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 03)
કુલ સિટી : 1,11,513
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,135
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 03
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 01
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,450
સીટી : 1,09,811
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,639
એક્ટિવ કેસ : 83

Share This: