સુરત કોરોના અપડેટ 13 સપ્ટેમ્બર 2021

79
Surat Corona Update 13 September 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 07
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,655
નવા સિટી : 06 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 03, કતારગામ ઝોન : 01, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 01, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,519
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,136
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 02
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 01
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,452
સીટી : 1,09,812
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,640
એક્ટિવ કેસ : 88

Share This: