સુરત કોરોના અપડેટ 14 ઓક્ટોબર 2021

56
Surat Corona Update 14 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 09
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,838
નવા સિટી : 05 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 04)
કુલ સિટી : 1,11,666
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 04
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,172
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 07
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 05
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,640
સીટી : 1,09,970
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,670
એક્ટિવ કેસ : 83

Share This: