સુરત કોરોના અપડેટ 14 સપ્ટેમ્બર 2021

96
Surat Corona Update 14 September 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 01
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,656
નવા સિટી : 01 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,520
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,136
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 11
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 10
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,464
સીટી : 1,09,822
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,642
એક્ટિવ કેસ : 77

Share This: