સુરત કોરોના અપડેટ 15 ઓક્ટોબર 2021

45
Surat Corona Update 15 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 03
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,841
નવા સિટી : 03 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 01, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 02)
કુલ સિટી : 1,11,669
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,172
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 06
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 05
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,646
સીટી : 1,09,975
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,671
એક્ટિવ કેસ : 80

Share This: