સુરત કોરોના અપડેટ 16 ઓક્ટોબર 2021

84
Surat Corona Update 16 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 09
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,850
નવા સિટી : 04 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 04)
કુલ સિટી : 1,11,673
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 05
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,177
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 08
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 04
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 04
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,654
સીટી : 1,09,979
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,675
એક્ટિવ કેસ : 81

Share This: