સુરત કોરોના અપડેટ 17 ઓક્ટોબર 2021

91
Surat Corona Update 17 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 04
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,854
નવા સિટી : 04 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 01, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 00, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 03)
કુલ સિટી : 1,11,677
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,177
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 11
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 10
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,665
સીટી : 1,09,989
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,676
એક્ટિવ કેસ : 74

Share This: