સુરત કોરોના અપડેટ 18 ઓક્ટોબર 2021

75
Surat Corona Update 18 October 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 07
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,861
નવા સિટી : 02 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 01, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,679
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 05
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,182
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2115
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 486)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 11
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 10
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 01
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,676
સીટી : 1,09,999
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,677
એક્ટિવ કેસ : 70

Share This: