સુરત કોરોના અપડેટ 20 જાન્યુઆરી 2021

65
Surat Corona Update 20 January 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 98
નવા સિટી : 81
કુલ સિટી : 38,808
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 17
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 12,885
કુલ પોઝિટિવ : 51,693
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 1136
(સિટી : 849, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 287)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 110
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 89
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 21
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 49,952 (12,393 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 605

Share This: