સુરત કોરોના અપડેટ 20 જુલાઈ 2021

97
Surat Corona Update 20 July 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 04
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,427
નવા સિટી : 04 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 02, કતારગામ ઝોન : 01, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 01)
કુલ સિટી : 1,11,348
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,079
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2114
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 485)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 07
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 05
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 02
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,254 (31,584 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 59

Share This: