સુરત કોરોના અપડેટ 20 જૂન 2021

100
Surat Corona Update 20 June 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 40
કુલ પોઝિટિવ : 1,43,009
નવા સિટી : 27 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 01, વરાછા A : 03, વરાછા B : 02, રાંદેર ઝોન : 09, કતારગામ ઝોન : 04, લીંબાયત ઝોન : 02, ઉધના ઝોન : 01, અઠવા ઝોન : 05)
કુલ સિટી : 1,11,036
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 13
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,973
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2107
(સિટી : 1626, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 481)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 106
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 85
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 21
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,39,679 (31,274 ડિસ્ટ્રિક્ટ)
એક્ટિવ કેસ : 1223

Share This: