સુરત કોરોના અપડેટ 20 નવેમ્બર 2021

49
Surat Corona Update 20 November 2021-suratheadlines

આજના પોઝિટીવ : 04
કુલ પોઝિટિવ : 1,44,000
નવા સિટી : 04 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 00, વરાછા A : 00, વરાછા B : 00, રાંદેર ઝોન : 02, કતારગામ ઝોન : 00, લીંબાયત ઝોન : 00, ઉધના ઝોન : 00, અઠવા ઝોન : 02)
કુલ સિટી : 1,11,789
નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ : 00
કુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 32,211
આજે મોત : 00
કુલ મોત : 2116
(સિટી : 1629, ડિસ્ટ્રિક્ટ : 487)
આજે ડિસ્ચાર્જ : 06
ડિસ્ચાર્જ સિટી : 03
ડિસ્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ : 03
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 1,41,854
સીટી : 1,10,138
ડિસ્ટ્રિક્ટ : 31,716
એક્ટિવ કેસ : 30

Share This: